Selectie Ciobanesti Romanesti

Vezi aici
REGULAMENT DE SELECTIE

PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCTIE CAINILOR DIN RASELE DE CIOBANESTI  ROMANESTI

1. ORGANIZARE

-Arbitrajul  de  selecţie   pentru  acordarea  dreptului  de  reproducţie   (  ADR)  este obligatoriu  pentru câinii reproducători de ambele sexe. Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproducţie se efectuează luând în considerare criteriile stabilite de către Cluburile Nationale pentru rasele româneşti, membre ale A.Ch.R. si validate de către A.Ch.R.
-Examenele pentru ADR vor fi organizate de către Cluburile Nationale pentru rasele româneşti, care  vor stabili locurile şi datele examenelor ADR pentru anul următor, urmând            ca         acestea     să  fie         aprobate           de                    către     A.Ch.R.
-Numărul maxim al câinilor admişi pentru o zi de selecţie/arbitri este de 40, în cazul în care se fac  măsurători şi de 80 în cazul în care nu se fac masurători.   In cazul depăşirii acestui număr, se vor  solicita mai mulţi  arbitri sau se vor stabili 2 zile de arbitraj                consecutive.       Selecţia                   va     fi           efectuată            de        către     doi                arbitrii.
-Arbitrii  de  selecţie vor  fi  solicitaţi  de  către  Cluburile  Nationale  pentru  rasele romanesti dintre cei acreditaTi de către Colegiul de Arbitri (C.A.) al A.Ch.R. pentru aceaste rase.

2. INSCRIEREA LA SELECTIE

-Inscrierea  se  va  face  prin  trimiterea  documentelor  necesare  (prin  poşta, fax, e- mail,etc.) la  secretariatul  clubului, pâna la data anunţată de către organizator  . Documentele necesare înscrierii câinelui:
-Buletinul de înscriere
-Act de origine sau certificat de tipicitate eliberate de către C.O.R. (copie)
-Certificatul de selecţie (în cazul unei amânări anterioare)
-Certificatele medicale edificatoare (radiologice, imagistice, etc) în cazul în care acestea au fost solicitate la o selectie anterioară la care câinele a fost amânat. Copiile acestor certificate se vor trimite la secretariatul clubului  cu cel puTin 10 zile înainte, data poştei. In situaţiile în care la o selecţie anterioară câinele a fost amânat, proprietarul  este  obligat  să  informeze  organizatorul  în   legătură   cu  acest  fapt.
-Proprietarul câinelui este obligat să se asigure că secretariatul clubului a primit  toate actele necesare  înscrierii şi că s-a efectuat înscrierea exemplarului pâna la termenul limită de înscriere. In caz contrar clubul nu este responsabil de eventuala neînscriere a exemplarului.
-Prin  înscrierea  la  examenul  de  selecţie   proprietarul  se  obligă  să  promoveze exemplarele  conforme standardului rasei şi  să respecte prevederile, regulamentele Clubului   National   pentru   rasele   româneşti   şi   pe   cele   A.Ch.R.   în   vigoare.

3. PARTICIPAREA LA SELECTIE

-La selecţie vor fi admişi numai câini din rasele aflate în evidenţa Clubului National pentru rasele romaneşti sau a asociaţiilorr teritoriale A.Ch.R. care au împlinit cel puţin
15 luni la data desfaşurării expoziţiei,  posedă certificat de origine sau certificat de tipicitate eliberate de către C.O.R. şi pot fi identificaţi pe baza  numărului microcipului.

-Este necesară prezentarea carnetului de sănătate cu vaccinările la zi şi a actelor de origine în original.
-Femele în călduri pot participa la examenul de selecţie.  Acestea vor fi arbitrate la finalul   examenului  după  arbitrarea  celorlalţi   câini.  Proprietarul  femelei  va  lua măsurile necesare pentru  a nu perturba buna desfaşurarea a examenului de selecţie.
-câinii bolnavi   nu sunt admişi la selecţie.
-Proprietarul  răspunde  conform  legislaţiei   în  vigoare  pentru  eventualele  pagube provocate de câinele său  în timpul desfăşurării examenului de selecţie.

4. SELECTIA

In cadrul examenului de selecţie arbitrii hotărăsc acordarea dreptului de reproducţie după următoarele examinări:
-Măsurarea parametrilor corporali.
-Verificarea texturii şi calitătii părului şi subpărului.
-Verificarea pigmentaţiei ochilor, trufei, mucoaselor, a părului şi subpărului.
-Verificarea danturii şi a muşcăturii câinelui, cât şi a prezenţei testiculelor, la masculi.
-Verificarea caracterului. Aceasta se va face în timpul întregii selecţiii. Câinele trebuie sä fie calm si echilibrat.
-Arbitrarea şi interpretarea mişcării conform standardului rasei.

5. EVALUARI

APT PENTRU REPRODUCTIE (R ++)
Vor fi evaluaţi  câinii care se apropie de idealul rasei atât din punct de vedere morfologic cât şi al caracterului.

APT PENTRU REPRODUCTIE (R +)
Vor fi evaluaţi  câinii care prezintă defecte morfologice minore, diferenţe nesemnificative de talie , lipsa unui premolar PM1, uşoare defecte de pigmentare.

 

INAPT PENTRU REPRODUCTIE (INAPT),
Toate defectele eliminatorii prevăzute în standardul rasei ce impun respingerea exemplarului de la reproducţie.

AMANAT DE LA SELECTIE(AMANAT)
Amânarea se poate face o singură dată în următoarele condiţii:
-dezvoltarea câinelui nu permite încă selecţia sau câinele nu este în cea mai bună condiţie pentru a fi confirmat
-atunci când arbitrul solicită certificate medicale edificatoare ( examene radiologice, etc.). Se vor înscrie în raportul de arbitraj şi în certificatul de selecţie examenele medicale solicitate.

6. BULETINUL DE SELECTIE  SI REGISTRUL DE SELECTIE

Un exemplar  din  buletinul  de  selecţie  se  înmânează  proprietarului  .Pentru  câinii neselecţionati se  mentionează motivele pentru care nu au fost selectionaţi  sau tipul examenelor            medicale   solicitate    de        către     arbitru  în                      cazul    câinilor              amânaţi. Câinii selectionaţi vor fi  înregistraţi  , separat, pe sexe, în registrul de selecţie  al Clubului.

7. INREGISTRAREA IN CARTEA DE ORIGINE ROMÂNĂ

Vor fi înregistraţi în Cartea de Origine Romană (C.O.R.) numai puii proveniţi din părinţi care au primit dreptul de reproducţie în conformitate cu prezentul regulament şi care parinţi au obţinut minim doua calificative de cel putin ‘‘Foarte bine’’la femele şi “Excelent” la masculi, în expoziţiile organizate sub egida A.Ch.R. şi din care unul obţinut obligatoriu într-o expoziţie de club .

Cartea de Origine Română (C.O.R.) va emite acte de origine exemplarelor din rasele româneşti  numai  pentru exemplarele ce îndeplinesc condiţiile  prevăzute. Emiterea Certificatelor de Tipicitate  se va face de catre C.O.R. numai exemplarelor care au trecut prin selecţie şi au obţinut minim două calificative de ‘‘Foarte bine’’la femele şi “Excelent” la masculi,  în expoziţiile organizate sub egida A.Ch.R. şi din care unul este obţinut, obligatoriu, într-o expoziţie de club.

 

Adoptat in Sedinta Consilului Director al A.Ch.R. din 20.08.2008. Prezentul Regulament intra în vigoare din data de 21.08.2008

Regulament de crestere a cainilor F.C.I.

Vezi aici

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin
(Belgique, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : [email protected]

______________________________________________________________________

 

REGULAMENTUL  INTERNAŢIONAL DE CREŞTERE F.C.I.

PREAMBUL

1.        Tările membre şi partenere sub contract ale FCI vor respecta Regulamentul de creştere internaţional FCI.

  • Prezentul regulament priveşte toate ţările membre şi partenere sub contract FCI. Prin aceasta se înţelege că activitatea de creştere nu poate fi practicată decât cu câini de rasă pură, cu un caracter bun, în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii şi funcţionalităţii şi înscrişi într-o carte de origine sau registru de aşteptare recunoscute de FCI. De asemenea, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile dictate de ţările membre şi partenere sub contract FCI.

 

  • Singurii câini ce pot fi consideraţi în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii sunt aceia care posedă caracteristicile standardului unei rase, tipul şi temperamentul corespunzător acesteia şi care nu prezintă nici un defect ereditar substanţial care să poată afecta aspectul funcţional al progeniturii lor. In consecinţă, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să evite ca  standardele să conţină exagerări ale caracteristicilor ce ar putea pune în pericol funcţionalitatea câinilor.
  • Nu pot fi folosiţi pentru creştere câinii ce prezintă următoarele anomalii: temperament necorespunzător, surditate sau cecitate congenitală, buză de iepure, boltă palatină deschisă, malformaţii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazie severă a şoldului sau culoarea  robei necorespunzătoare.

 

  • In materie de „gestionare” a defectelor ereditare precum displazia de şold sau atrofia progresivă a retinei, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să ţină o evidenţă  a câinilor atinşi de aceste maladii şi să le combată metodic şi continuu, informând FCI dacă aceasta o va cere.
  • FCI, ţările membre şi partenere sub contract FCI se bucură de sprijinul Comisiei Ştiinţifice în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajută la combaterea acestor defecte îndrumând ţările membre şi partenere sub contract FCI. In cazul în care Comisia va elabora şi edita un plan de măsuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui să fie respectat din momentul aprobării sale de către Comitetul General FCI.

 

  • Ţările membre şi partenere sub contract FCI au toată competenţa şi responsabilitatea în materie de creştere. Aceasta constă în indicaţiile şi liniile directoare date crescătorilor, controlul procedurilor de creştere practicate de crescători şi gestionarea cărţilor de origine.

Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.
Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi de preferinţă, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere.
Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine, de a determina dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată.

  • Ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să elaboreze propriile regulamente de creştere, în baza prezentului regulament şi în care să fie stipulate obiectivele urmărite. Aceste regulamente trebuie să ţină cont, într-o manieră adecvată, de specificul muncii pentru fiecare rasă.

 

  • Comercianţii de câini şi cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu pot creşte câini într-o ţară membră sau parteneră sub contract FCI.

 

2.    Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de asociaţiile chinologice naţionale sau de membrii acestora (asociaţii teritoriale sau cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. In cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

·         Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

  • Proprietarul unui câine este considerată persoana care a achiziţional legal animalul, se găseşte în posesia sa şi poate proba deţinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare şi un pedigree valabil.

 

  • Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizaţia proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuării unei monte.

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI
2.   Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persone de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului sunt în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

RESPONSABILITATE
3.    În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în diferitele ţări, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal.

In acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare cu răspundere civilă.

DECESUL CĂŢELEI 
4.   In cazul când căţeaua a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi cauzele care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.  Dacă proprietarul căţelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.
In cazul când decesul căţelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului căţelei. In cazul când proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul căţelei, proprietarul căţelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul căţelei.

ALEGEREA ETALONULUI
5.   Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul.
In cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.
In orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

MONTA ACCIDENTALĂ
6.      In cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut, posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului căţelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.
După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.
Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

ATESTAREA MONTEI
7.   Posesorul etalonului va certifica prin redactarea unui atestat, executarea corectă a montei. El confirmă prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei. In cazul când serviciile cărţii de origine ale ţării unde se va declara fătarea, prevăd formulare speciale pentru atestarea montei, va fi obligaţia proprietarului căţelei de a le procura şi completa corect şi de a le prezenta proprietarului etalonului pentru semnătură.

Acest atestat de montă trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

a)         Numele şi numărul de înregistrare al etalonului în cartea de origine.
b)         Numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine.
c)         Numele şi adresa posesorului/proprietarului etalonului
d)         Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
e)         Locul şi data montei
f)          Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului căţelei
g)         Dacă serviciile cărţii de origine solicită pentru înregistrarea puilor rezultaţi, o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului, posesorul etalonului va furniza gratuit aceste documente proprietarului căţelei.

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ
8.   Ii este recomandat proprietarului etalonului să nu semneze atestatul de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

9.   Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

10. In ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.
Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Intr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

a)         momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului
b)         momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului
c)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris
d)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris
e)         reglementarea cheltuielilor de transport
f)          acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ
11. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.
Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.
Dreptul la o montă gratuită se stinge în principu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.
Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ
12.    Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care înainte s-au reprodus
natural.
In caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris obţinut dela cartea de origine unde vor fi declaraţi puii, că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.
Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.
Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.
Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.
Proprietarul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE
13. In general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.
Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.
Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei de creştere, competentă pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.
Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.
Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

REGULI DE BAZĂ
14. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de FCI
numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de FCI şi pe care nu figurează nici-o obiecţie şi nici-o restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.
Ca regulă generală, puii trebuie să fie vânduţi şi transferaţi unei persoane private 
pe numele căreia se eliberează un pedigree de export.

15. Pedigreele recunoscute de FCI sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

INREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE
16. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor fi înregistraţi în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa. Puii vor purta afixul său.

17.    Orice câine crescut şi înregistrat într-o ţară membră sau partener sub contract FCI va fi identificat printr-un sistem permanent şi nefalsificabil; această identificare va trebui să apară pe pedigree.
Puii sunt înregistraţi, în principiu, în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa obişnuită. In caz de contestaţie, el va trebui în mod obligatoriu să probeze aceasta printr-un atestat eliberat de autoritatea care ţine registrul cărţii de origine din ţara de domiciliu (reşedinţa obişnuită).
Sunt tolerate excepţii pentru crescătorii de câini de rasă care domiciliază într-o ţară care nu ţine o carte de origine recunoscută de FCI.
Aceştia au posibilitatea de a proceda la înscrierea puilor într-o carte de origine recunoscută de FCI.
Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare.
Pedigreele, care sunt de fapt certificate de naştere, nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. In mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. In caz de deviaţii, asociaţiile canine naţionale sunt obligate să facă certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului.

REGULAMENTE DE CREŞTERE ALE ŢĂRILOR MEMBRE FCI
18.  Regulamentele de creştere ale ţărilor membre şi partenere sub contract FCI pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

DISPOZIŢII FINALE
19. Acest Regulament înlocuieşte Cutuma Internaţională de Creştere de la Monaco din 1934.

În caz de divergenţe la interpretare, textul german este determinant.

 

*     Adoptat de Adunarea Generală FCI, 11 şi 12 iunie 1979 la Berna (Elveţia).

 

Textul în caractere îngroşate a fost aprobat de Comitetul General FCI, la Munchen, în 
octombrie 2003

REGULAMENTUL A.Ch.R. DE CREŞTERE A CÂINILOR DE RASĂ

Vezi aici

REGULAMENTUL  A.Ch.R.

DE CREŞTERE A CÂINILOR DE RASĂ

PREAMBUL

1.   Membrii A.Ch.R. vor respecta prezentul Regulament.

 a) Prezentul regulament priveşte pe toţi membrii A.Ch.R. Prin aceasta se înţelege că activitatea de creştere nu poate fi practicată decât cu câini de rasă pură, cu un bun caracter, în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii şi funcţionalităţii şi înscrişi în cartea de origine sau în registrul de aşteptare recunoscute de A.Ch.R.. De asemenea, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de A.Ch.R..

b) Varsta minimă admisă pentru montă este de 14 luni, iar vârsta limită este de maximum 8 ani pentru femele şi nelimitat pentru masculi. Sunt admise maximum 3 fătări la un interval de 2 ani,cu interpunerea unei pauze de un ciclu.

c) Pentru rasele la care nu sunt constituite cluburi naţionale pot fi acceptaţi pentru reproducţie numai câini de rasă recunoscută şi standardizată de F.C.I., cu certificat de origine, care au obţinut la două expoziţii calificativele de :excelent la masculi, respectiv minim foarte bun la femele,de la doi arbitri diferiti.

d) În cazul raselor pentru care sunt constituite cluburi naţionale, dreptul de reproducţie va fi obtinut conform regulamentelor de club aprobate de Consiliul Director A.Ch.R..

e) Singurii câini ce pot fi consideraţi în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii sunt aceia care posedă caracteristicile standardului unei rase, tipul şi temperamentul corespunzător acesteia şi care nu prezintă nici un defect ereditar substanţial care să poată afecta aspectul funcţional al progeniturii lor.

f) Nu pot fi folosiţi pentru creştere câinii ce prezintă următoarele anomalii: temperament necorespunzător, surditate sau cecitate congenitală, buză de iepure, boltă palatină deschisă, malformaţii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazia şoldului sau culoarea  robei necorespunzătoare, luxatia de patelă, lipsa cozii şi talia necorespunzătoare (la rasele la care neîncadrarea în talia prevazută în standard atrage după sine descalificarea). Orice câine care prezintă, în mod evident, anomalii de ordin fizic sau comportamental nu va putea fi folosit pentru creştere.

g) În materie de „gestionare” a defectelor ereditare precum displazia de şold sau atrofia progresivă a retinei, cluburile membre A.Ch.R., trebuie să ţină o evidenţă  a câinilor atinşi de aceste maladii şi să le combată metodic şi continuu, informând A.Ch.R. dacă aceasta o va cere.

h) Cluburile naţionale colaborează cu Comisia Chinotehnică în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajută la combaterea acestor defecte . Atunci când Comisia va elabora şi edita un plan de măsuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui să fie respectat din momentul aprobării sale de către Consiliul Director al A.Ch.R..

i) Membrii A.Ch.R. au toată competenţa şi responsabilitatea în materie de creştere. Aceasta constă în indicaţiile şi liniile directoare date crescătorilor şi controlul procedurilor de creştere practicate de crescători.

j) Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.

k) Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi, daca este posibil, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

l) Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere. Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine să determine dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

m) Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament      stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată

n) CluburileNaţionale de rasă membre A.Ch.R. pot să elaboreze propriile regulamente de selecţie pentru acordarea dreptului de reproducţie, în baza prezentului regulament, şi în care să fie stipulate obiectivele urmărite. Aceste regulamente trebuie să ţină cont, într-o manieră adecvată, de specificul utilitar al fiecarei rase. Regulamentele de selecţie ale cluburilor intră în vigoare numai după aprobarea lor de către Consiliul Director A.Ch.R.

o) Comercianţii de câini şi cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu sint agreati de catre A.CH.R. si li se va limita accesul la serviciile C.O.R..

p) Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de membrii A.Ch.R. (asociaţii teritoriale si cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. În cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

q) Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris    condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

r) Proprietarul unui câine este considerată persoana care a achiziţionat legal animalul, se găseşte în posesia sa şi poate proba deţinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare şi un pedigree valabil.

s) Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizaţia scrisă a  proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuării de monte.

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI

2. Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persoane de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului vor fi în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

RESPONSABILITATE

3.   În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal. În acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă.

DECESUL FEMELEI

4. Dacă femela a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi a cauzelor care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.  Dacă proprietarul femelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.
Dacă decesul femelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului femelei. Dacă proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul femelei, proprietarul femelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul femelei.

ALEGEREA ETALONULUI

5.   Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul.
În cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.
În orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

MONTA ACCIDENTALĂ

6.   În cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut,     posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului femelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.
După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.
Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

ATESTAREA MONTEI

7. Proprietarul femelei va avea obligaţia de a procura şi completa corect, pe propria răspundere, declaraţia de montă şi fătare (DMF), pe care o va prezenta posesorului etalonului pentru semnătură. Acesta va certifica executarea corectă a montei confirmând prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei.

Declaraţia de montă şi fătare (DMF) trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

a)         Numele şi numărul de înregistrare a etalonului în cartea de origine.
b)         Numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine.
c)         Numele şi adresa posesorului etalonului
d)         Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
e)         Locul şi data montei
f)          Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului femelei
g)         Pentru înregistrarea puilor rezultaţi, posesorul etalonului va furniza gratuit proprietarului o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului.

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ

8.  Se recomandă posesorului etalonului să nu semneze declaratia de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

9. Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

10. În ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.
Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Într-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

a)         momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului
b)         momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului
c)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris
d)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris
e)         reglementarea cheltuielilor de transport
f)          acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ

11. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.
Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.
Dreptul la o montă gratuită se stinge în principiu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.
Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ

12. Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care s-au reprodus anterior în mod          natural.
În caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.
Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.
Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.
Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.
Posesorul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE

13. În general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.
Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.
Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei sau clubului competente pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.
Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.
Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

REGULI DE BAZĂ

14. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de A.Ch.R. şi F.C.I.
numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de A.Ch.R. şi F.C.I. şi pe care nu figurează nici o obiecţie ori restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.
Ca regulă generală, puii pot fi înstrăinaţi (vânduţi) doar persoanelor private (nu intermediarilor, pet-shop-urilor, laboratoarelor), pe numele cărora se eliberează pedigree-ul (sau pedigree export acolo unde e cazul).

15. Pedigreele recunoscute de A.Ch.R. şi F.C.I. sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

ÎNREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE

16. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor purta afixul său.
Dupa efectuarea montei, acest certificat de montă rămâne în posesia proprietarului femelei, semnat de acesta, respectiv de proprietarul masculului.
Formularul de montă şi fătare urmează să fie trimis prin poştă la secretariatul C.O.R. cu o adresă semnată obligatoriu de Preşedintele asociaţiei/clubului naţional şi chinotehnist.

17.   Orice câine crescut şi înregistrat în Cartea de Origine Română (C.O.R.) va fi identificat printr-un      sistem permanent şi nefalsificabil (tatuaj sau microcip norma ISO 11784 sau anexa A de la norma 11785); această identificare va trebui să apară pe pedigree.
Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare. Au dreptul sa solicite serviciile C.O.R. cetăţeni români sau străini cu reşedinţa permanentă în România, cu respectarea regulamentelor A.Ch.R..
Pedigreele nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. În mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. Atunci când există suspiciuni că femela ar fi fost montată de 2 sau mai mulţi masculi, se va proceda la certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului, pedigreele urmând a fi eliberate numai în urma obţinerii certificatului ADN.

REGULAMENTE DE SELECŢIE ALE CLUBURILOR NAŢIONALE A.Ch.R.

18.  Regulamentele specifice ale Cluburilor Naţionale pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

 

*    Adoptat de Consiliul Director al A.Ch.R. la data de 16.07.2005 şi intră în vigoare de la aceasta dată.